I dag er det å inngå ekteskap først og fremst en fest som symboliserer at dere har valgt å gifte dere, i deres familiers og venners nærvær. Men det å gifte seg innebærer også en noe formell prosess, den juridiske delen og den seremonielle delen. Husk også å fylle ut nødvendige papirer i god tid.

Den norske kirke står for regien av 50% av alle ekteskapsinngåelser. Den andre halvparten består hovedsakelig av de som gifter seg borgerlig, sosialhumanistisk, Human-Etisk Forbund eller andre kirker (Katolsk, Ortodoks osv.).

Hvilken vielsesform brudeparet ønsker, er ofte avhengig av flere faktorer. Her kommer det informasjon om de ulike vielsesformene dere kan velge, samt hvilket krav disse stiller.

Kirkelig vielse

Etter kirkens ordning består ekteskapsinngåelsen av to deler: den juridiske del med selve ekteskapsinngåelsen, og en kirkelige del med skriftlesning og forbønn.

Ordinerte prester har vigselsrett på lik linje med sorenskriveren/byfogden, men presten kan nekte å vie brudefolkene dersom en av dem ikke tilhører kirken. Likeledes kan presten nekte å vie brudefolkene dersom en av dem er skilt, og den tidligere ektefellen fortsatt er i live. Vigselsmannen har ansvaret for å prøve vilkårene for ekteskapsinngåelsen, og det kreves at det er to vitner til stede ved ekteskapsinngåelsen (forlovere).

Før handlingen har ofte presten en samtale med brudeparet hvor de blir bedre kjent med hverandre. Her går man ofte også igjennom alle sanger eller salmer som dere ønsker. Det er viktig at presten er involvert her og at det musikalske stoffet er godkjent av organisten. Inn- og utgangsmelodier avtales direkte med organisten, som også kan akkompagnere ved eventuell solosang som dere selv må ordne med. Hvilke salmer vil dere ha? Skriv opp ønsker og alternativer. Skal de trykkes opp til gjestene? Ring og undersøk hvem som kan gjøre det, og priser på dette. Er det kirketjeneren eller andre som skal dele ut sanghefte/salmebøker så noter hvem som ordner dette.

Ektepar som har inngått ekteskap for borgerlig myndighet, kan siden anmode om kirkens forbønn.

shutterstock_133045931

Bestill vielse

Start med å ringe den lokale kirkens kontor, der får dere vite hvilke regler som gjelder. En av dere bør tilhøre den menighet dere ønsker å gifte dere i. Hvis dere vil gifte dere i en annen kirke kan det la seg ordne. Denne vil da få tilsendt vigselsdokumentene fra den menighet dere tilhører. Forlovelseserklæringer og erklæring fra brudefolkene for prøving av ekteskapsvilkårene, sender dere så tilbake til den menigheten dere tilhører. Hvis dere har lyst, kan dere få kunngjort ekteskapet i kirken – en gammel, hyggelig skikk som har begynt å ta seg opp igjen.

Ta kontakt med prestekontoret i den menigheten en av dere tilhører og dere vil få den informasjon som trengs. Fra 1. oktober 2004 kom det nye regler for prøving av ekteskap. Før fikk man erklæringsskjema på prestekontoret, men nå må disse skaffes på folkeregisteret.

Etter folkeregisteret har mottatt utfylte skjemaer vil det undersøkes om det finnes lovlig hinder for at dere kan gifte dere med hverandre. Det foretas da en prøving av ekteskapsvilkår. Reglene for inngåelse av ekteskap finnes i ekteskapsloven. Minst en av dere må være medlem av statskirken.

Priser

Noen steder koster det litt å få varmet opp kirken, for organisten, at en kirketjener er til stede, for å få satt inn levende lys og blomster, mens andre steder er det gratis. Sjekk dette. Det er også ofte litt dyrere å gifte seg dersom man ikke har bosted eller er tilknyttet kirken. Dersom det er flere vielser samme dag kan det være en ide  å avtale om pynting og deling av utgifter. Noter navn og tlf. på disse, og ta gjerne kontakt med dem.

Borgerlig vielse

Alle kan gifte seg borgerlig. Borgerlig vigsel gjøres av notarius publicus, dvs. sorenskriveren eller byretten/byfogden. I motsetning til kirkelig vielse, kan vigsleren ved borgerlig vielse ikke nekte å vie brudefolkene, selv om ingen av dem har bopel eller fast opphold i distriktet.

Ønsker dere å inngå en borgerlig vielse, er det bare å kontakte sorenskriveren eller byretten/byfogden for å avtale tidspunkt for vielsen. Ikke glem å noter vielsessted, kontaktperson, telefon og vigsler.

Undersøk om det er lov til å selv pynte stedet med blomster eller på annen måte, og sørg for at dere for tilgang til stedet i forkant av vielsen.

I likhet med kirkelig vielse kreves det at det er to vitner til stede under vigselen. Forloverne behøver ikke være fysisk tilstede, bare brudeparet og to vitner kreves. Retten kan skaffe dere vitner dersom dette er nødvendig.

Lørdager er det sjelden man kan gifte seg borgerlig – dette kan det være greit å vite om. Et borgerlig inngått ekteskap kan når som helst få kirkelig velsignelse.

Vielse i utlandet

Det finnes generelt tre ulike måter å gifte seg i utlandet. a) Ved noen norske utenriksstasjoner. b) Hos norsk sjømannsprest. Informasjon om dette finnes på hjemmesidene til Sjømannskirken. c) For utenlandsk myndighet. Informasjon om dette finnes nederst.

Vielse ved norsk utenriksstasjon

Det er mange som ønsker å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon, og det er derfor svært viktig at dere i god tid før vielsen skal finne sted, tar kontakt med utenriksstasjonen for å få utfyllende informasjon og avtale tidspunkt. Ved noen stasjoner må det avtales tid mange måneder i forveien. Her finner dere mer informasjon om hvilke krav som stilles og hvordan dere skal gå frem.

Vigsel foretas i henhold til norske lover og regler, og bare på enkelte utenriksstasjoner som er særlig bemyndiget av Utenriksdepartementet til å foreta vigsel (se liste nedenfor). I tillegg må vertslandets myndigheter godkjenne slik bemyndigelse, og vigselen må få rettslig gyldighet i det aktuelle vertslandet. Videre må det være brakt på det rene at:

  • ekteskapet vil bli anerkjent som gyldig i det land der brudefolkene skal bosette seg.
  • ekteskapet vil bli anerkjent som gyldig i statsborgerlandet dersom en av brudefolkene er borger av tredjeland.

Følgende dokumentasjon må fremlegges:

  • prøvingsattest fra norsk folkeregister.
  • paret må ha gyldig opphold i landet der vigsel skal finne sted.

Det er ikke gebyr for vigsel ved norsk utenriksstasjon.

Alle som gifter seg må som i Norge ha minst to vitner til stede under vielsen. Disse undertegner vigselsdokumentene. Dersom dere ikke har med noen som kan være vitner, vil utenriksstasjonen kunne være behjelpelig med dette, men da er det viktig at dere informerer om dette i god tid før vigselen skal finne sted.

Vertslandet (der vielsen skal skje) stiller ulike krav for å tillate at vigsel finner sted. Mer informasjon om vielse i utlandet ligger på utenriksstasjonenes hjemmesider. Mange utenriksstasjoner kan vie kun på enkelte dager.

shutterstock_59151205